Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: سال 1387
  • کارفرما: شركت مهندسی و توسعه گاز ایران
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • نوع پروژه: EPC
  • موقعیت مکانی: استان اصفهان

احداث دو ايستگاه تقويت فشار گاز دهق و پل كله

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها

معرفی پروژه

هدف از اجراي اين پروژه افزايش فشار گاز خط لوله سراسري چهارم در استانهاي اصفهان و قم ميباشد. اين قرارداد شامل ساخت دو ايستگاه تقويت فشار با گنجايش انتقال گاز معادل 95 ميليون متر مكعب در روز بوده بطوريكه فشار گاز براي ايستگاه اوليه بنام دهق به 1305 PSIG و براي پل كله به 1050 PSIG ميرسد.